ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, leveringen en prestaties tussen Simia Beauty (hiernavolgend ook: 'wij', 'ons') en haar klanten (hiernavolgend ook: 'u').

1. Sluiten van contracten
Uw bestelling houdt een aanbod aan Simia Beauty voor het sluiten van een koopcontract in. Wanneer u een bestelling opgeeft, sturen wij u een e-mail die de ontvangst van uw bestelling bij ons bevestigt en de details ervan opsomt (bevestiging van bestelling). Deze bevestiging houdt geen aanname van uw aanbod in, maar informeert u uitsluitend over het feit dat uw bestelling bij ons is binnengekomen. Een koopcontract komt pas tot stand wanneer wij het bestelde product aan u verzenden en de verzending met een tweede e-mail aan u bevestigen (bevestiging van verzending).

2. Mededeling omtrent herroeping
Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw recht op herroeping uit te oefenen moet u ons,

Onderneming 
Simia Beauty
Prins Hendrikkade 149
3071 KN Rotterdam
E-mail: info@simiabeautypads.com

Middels een ondubbelzinnige verklaring (bv. een per post verzonden brief of e-mail) informeren over uw besluit om dit contract te herroepen. Voor het in aanmerking nemen van uw herroepingsrecht volstaat het dat u de mededeling omtrent het uitoefenen van uw herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping
Wanneer u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval wordt aan u vanwege deze terugbetaling een vergoeding berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen teruggestuurd hebt, afhankelijk van wat het vroegere tijdstip is. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van dit koopcontract hebt ingelicht, aan ons terug te zenden. Aan deze termijn is voldaan wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn verzendt. De directe kosten van terugzending van de goederen worden door u gedragen.
U hoeft een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te vergoeden wanneer dit het gevolg is van omgang met de goederen die niet noodzakelijk is voor controle van de aard, eigenschappen en werking van de goederen.
3. Uitsluiting resp. vervallen van het recht op herroeping
Er bestaat onder andere geen recht op herroeping bij contracten voor levering van goederen die niet voorgefabriceerd zijn en voor de fabricage waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument maatgevend is, of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke wensen van de consument, en het vervalt voortijdig bij contracten voor levering van verzegelde goederen die om redenen van bescherming van de gezondheid of van hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave wanneer de verzegeling na levering verwijderd is.

4. Prijzen
Alle op de website van Simia Beauty Pads vermelde prijzen zijn vrijblijvend en inclusief het geldende BTW-bedrag. Wij controleren de prijzen wanneer wij uw bestelling afhandelen. In het onwaarschijnlijke geval dat een product met een onjuiste prijs wordt aangeboden en de correcte prijs hoger is dan de prijs op de website, nemen wij vóór verzending van de goederen contact met u op om te vragen of u het product voor de correcte prijs wilt kopen of de bestelling wilt annuleren.

5. Wettelijk recht op garantie
De wettelijke garantietermijn bedraagt twee jaar. Deze termijn begint met de overdracht van de goederen. Voor alle tijdens de wettelijke garantietermijn optredende gebreken aan het gekochte goed gelden naar uw keuze de wettelijke aanspraken op vervulling achteraf van onze plichten, op verhelping van gebreken / levering van een nieuw product, alsmede – wanneer aan de wettelijke voorwaarden is voldaan – de verdergaande aanspraak op vermindering of terugtreding, en daarnaast op schadevergoeding, inclusief vergoeding van de schade in plaats van vervulling, en vergoeding van vergeefse inspanningen.

6. Levertijden
Voorradige goederen worden door ons binnen Nederland en België in de regel binnen 2 tot 5 werkdagen op het door u aangegeven leveradres geleverd. Mocht een artikel bij uitzondering ooit niet of niet zo snel leverbaar zijn, dan delen wij u zo snel mogelijk de levertermijn mede. Mocht een bepaald artikel niet leverbaar zijn, dan verplichten wij ons om u vóór aanname van de bestelling te informeren dat het artikel niet leverbaar is. Wij wijzen u erop dat alle vermelde gegevens over beschikbaarheid, verzending of bezorging van een product louter verwachte gegevens en globale richtwaarden zijn. Ze houden geen bindende resp. gegarandeerde verzend- of levertermijnen in, behalve wanneer deze bij de verzendopties van het desbetreffende product uitdrukkelijk als bindende termijn is aangemerkt.

7. Verzendkosten
De levering vindt uitsluitend plaats per post met PostNL of DHL. Voor levering en verpakking berekenen wij de volgende kosten: Verzendkosten.

8. Betaling
Betaling van de koopprijs is mogelijk met iDeal, Paypal, creditcard of voorafgaande overmaking per bank. Wij behouden ons echter het recht voor om bij elke bestelling bepaalde typen betaling niet aan te bieden of te verwijzen naar andere betalingstypen. Wanneer uw woonplaats buiten Nederland ligt, is betaling per creditcard, PayPal (informatie over de landen waar betaling met PayPal mogelijk is, is te vinden op www.paypal.com) of voorafgaande overmaking per bank mogelijk.

9. Eigendomsvoorbehoud
Het goed blijft eigendom van Simia Beauty totdat de volledige aankoopprijs is voldaan.

10. Aansprakelijkheid:
Simia Beauty is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid van Simia Beauty of een wettelijke vertegenwoordiger of uitvoerder van Simia Beauty. Daarnaast is Simia Beauty aansprakelijk voor het door onzorgvuldig handelen niet nakomen van wezenlijke plichten waarvan het verzaken de vervulling van het contractdoel in gevaar brengt, of voor het verzaken van plichten waarvan de vervulling de correcte afhandeling van het contract überhaupt mogelijk maakt of waarvan u de naleving naar de regel mag verwachten. In dit geval is Simia Beauty echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor het contract. Simia Beauty is niet aansprakelijk voor het door onzorgvuldig handelen niet nakomen van andere dan de in de voorafgaande zinnen genoemde plichten.

De voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet bij schade aan leven, lijf en gezondheid, voor gebreken na aanvaarding van garantie voor de kwaliteit van het product en bij opzettelijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid volgens de wet op de product-aansprakelijkheid blijft onaangetast. Voor zover de aansprakelijkheid van Simia Beauty uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en uitvoerders.